Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa on STEA:n rahoittama hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kansalaistoiminnan roolin vahvistaminen hyvinvointia edistävässä työssä. Hanke päättyy vuoden 2019 lopussa.

Hankkeen päätavoitteet:

  1. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyö- ja kehittämisverkoston kokoaminen. Verkosto lisää järjestöjen valmiutta yhteiseen kehittämistoimintaan ja vuoropuhelua kuntien ja sote-alueen kanssa paikallisen hyvinvointipolitiikan toteutuksessa. Verkostorakenteet palvelevat järjestöjen keskinäistä yhteistyötä, vertaistukea ja oppimista, ja samalla myös lisäävät niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
  2. Kumppanuuspöytä-mallin luominen kansalaistoiminnan, kuntien ja sote-alueen väliseen yhteistyöhön sekä kansalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kumppanuuspöytä on kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin tasavertaisen vuoropuhelun foorumi. Yhteistyörakenteissa ovat järjestöjen ja kuntien lisäksi edustettuina myös muita hyvinvointialan asiantuntija- ja kehittämistahoja.
  3. Hyvinvointisopimus-mallin pilotointi. Mallin pohjalta vahvistetaan toimintakäytäntöjä, jossa järjestöillä ja kansalaistoiminnan muodoilla on entistä vahvempi ja näkyvämpi rooli alueen hyvinvointia edistävissä rakenteissa. Tavoitteena on saada aktivoitua erityisesti sellaisia väestöryhmiä, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä. Hyvinvointisopimus-mallia pilotoidaan pienemmillä alueilla, jossa kartoitetaan alueen kansalaistoiminnan muodot ja testataan sopimuksen toimeenpanoa eli yhteistyöhön perustuvaa aktivoivaa ja ehkäisevää hyvinvointityötä.
  4. Monilla järjestöillä on erilaisia kansalaisten kohtaamispaikkoja joko omalle kohderyhmälleen tai laajemmin alueen asukkaille. Hankkeessa kartoitetaan tällaiset matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja toimipisteiden valmiudet yhteiseen kehittämiseen. Tavoitteena on, että kaikilla maakunnan asukkailla on vaikeissa elämäntilanteissa mahdollisuus päästä kansalaistoimintalähtöisen auttamisen tai vertaistuen piiriin niin, että palvelu on kohtuullisen välimatkan päässä.

 

Lue lisää:

Hankkeen verkkosivut

Hankkeen Facebook-ryhmä

 

Alabanneri